I Kata Shotokan

Kata introduttivi

 

Taikyoku Shodan

 

Taikyoku Nidan

 

Taikyoku Sandan

Kata di base

Kata Intermedi - Serie Tekki

Kata Intermedi

 

Enpi

 

Jion

Kata Superiori

 

Jitte

 

Gankaku

 

Jiin

 

Chinte

 

Wankan

 

Sochin

 

Meikyo

 

Unsu